شعب قصر فرش

شعبه مرکزی: مشهد- نبش سناباد 46 فروشگاه مرکزی قصر فرش 
پل ارتباطی ما و شما: 05138472860
شعبه دو : مشهد- پنجراه سناباد، ابتدای خیابان مجد
شعبه سه: چهارراه شهدا، به سمت چهارراه خسروی، جنب پاساژ آزادی فروشگاه فرش خراسان